Algemene voorwaarden

MRSlogan_return
Home » Algemene voorwaarden

Factuurvoorwaarden

Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle door MR Group uitgeschreven facturen betaalbaar op vervaldatum zonder het recht om korting voor contant toe te passen.

Elk protest op een factuur dient binnen de 8 dagen schriftelijk en per aangetekende post aan MR Group kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke wordt vermoed de factuur aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.

Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen, vanaf factuurdatum, een intrest verschuldigd zijn van 1,5% per begonnen maand. Daarenboven zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling van 15% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 EUR, na ingebrekestelling. Zelfs bij het toekennen van respijttermijnen.

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle op dat ogenblik nog niet vervallen facturen.

Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden behoudt MR Group zich het recht om na kennisgeving het contract te ontbinden lastens de klant en alle nog uit te voeren leveringen en werken te schorsen.

Deze algemene voorwaarden alsmede elk contract tussen MR Group en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen tussen MR Group en de klant, die niet minnelijk kunnen geregeld worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van MR Group bevoegd.

MR Group is niet verantwoordelijk voor afkeuring van het huidige algemeen elektriciteitsbord door overspanning, foutieve bekabeling of slechte aarding, dit overheerst ook foutieve keuringen die in het verleden gebeurd zijn.

De Arei-keuring wordt pas uitgevoerd nadat het volledige bedrag betaald werd. Opgelet, dit document heeft u nodig om de aangifte bij uw netbeheerder te vervolledigen.

MR Group kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet behaalde opbrengsten.

Het aanvragen van premies of subsidies van gelijk welke aard zijn de verantwoordelijkheid van de klant. MR Group draagt hierin geen enkele verantwoordelijkheid.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, beheersen huidige algemene voorwaarden alle rechtsbetrekkingen (o.a. maar niet-limitatief: bestellingen, bestelbonnen, offertes, facturen, leveringen, dienstverlening, etc.) tussen enerzijds Bvba MR Group met maatschappelijke zetel te Zwevegem, Pluim 7 en ondernemingsnummer 0842.496.864, hierna genoemd “MR Group” en anderzijds de wederpartij in deze rechtsbetrekking, hierna genaamd de "klant". Afwijkingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

1.2. In geval van nietigheid van één of meerdere clausules van deze voorwaarden, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing. Het feit dat MR Group één of andere clausule die in deze algemene voorwaarden in haar voordeel gestipuleerd is, niet toepast, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht om zich daar later alsnog op te beroepen.

1.3. De offertes zijn steeds vrijblijvend en zijn geldig voor de aangeduide duur. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door MR Group.

2. UITVOERINGSMODALITEITEN

2.1. Alle opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn slechts benaderend en informatief. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord zijn deze termijnen niet bindend voor MR Group. Op generlei wijze kan het overschrijden van deze termijnen aanleiding geven tot ontbinding van het contract of tot enige schadevergoeding of verwijlintresten ten laste van MR Group of tot enige schadevergoeding ten gevolgen van het mislopen van opbrengst. Alleszins kan dergelijke vordering door de klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van MR Group waarbij vervolgens aan deze laatste een redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing van de verbintenissen.

2.2. In afwijking van artikel 1583 B.W. en tot de algehele voldoening van de door de klant verschuldigde betalingen, inbegrepen de hoofdsommen en eventuele intresten, schadevergoedingen, bijhorigheden en belastingen, behoudt MR Group zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen en materialen, zelfs als zouden deze onroerend worden door bestemming of incorporatie, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen MR Group krachtens en uit het contract en deze algemene voorwaarden toekomt. Tot aan deze algehele betaling mag de klant in geen geval de geleverde goederen vervreemden, belenen, verpanden of anderszins bezwaren.

3. FACTURATIE

3.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn alle door MR Group uitgeschreven facturen betaalbaar op vervaldatum in euro op onze bankrekening IBAN BE26 3631 3353 8829 – BIC BBRU BEBB – en zonder het recht om korting voor contant toe te passen.

3.2. Elk protest op een factuur van MR Group dient binnen de 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en per aangetekende post aan MR Group kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke wordt vermoed dat de factuur aanvaard is door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.

3.3. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen, vanaf factuurdatum, een intrest verschuldigd zijn van 1,5% op maandbasis. Daarenboven zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling van 15% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250,00 EUR, zelfs bij het toekennen van respijttermijnen. Los van enige ingebrekestelling of andere gerechtelijke procedure, wordt daarenboven een forfaitaire vergoeding gevorderd van 40,00 EUR per niet-betaalde factuur, ter dekking van de invorderingskosten. Indien de werkelijke invorderingskosten hoger liggen, wordt ook dit verschil gedragen door de klant.

3.4. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle op dat ogenblik nog niet vervallen facturen.

3.5. Indien de klant zijn verplichtingen geheel dan wel gedeeltelijk niet nakomt, kan MR Group, onverminderd haar recht op schadevergoeding, ten allen tijde tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving, en dit zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling.

4. VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. In geval het contract voorafgaandelijk aan de uitvoering eenzijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, om welke reden dan ook, is deze aan MR Group een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van MR Group om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een grotere bewezen schade kan aantonen.

4.2. Indien de uitvoering van de overeenkomst reeds een aanvang heeft genomen, behoudt MR Group zich het recht voor om de gedwongen uitvoering van het contract af te dwingen. Indien het contract alsnog vroegtijdig door of lastens de klant wordt verbroken, zelfs gedeeltelijk, zal steeds minstens de betaling van het reeds uitgevoerde deel van het contract verschuldigd zijn. Eventueel vermeerderd met bijkomende sommen overeenkomstig de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden.

5. AANSPRAKELIJKHEDEN

5.1. Indien de klant schade zou leiden ten gevolge van de door MR Group uitgevoerde diensten of geleverde goederen, zijn volgende beperkingen van toepassing:

  • a. De aansprakelijkheid van MR Group is beperkt tot de bewezen geldelijke schade die het rechtstreeks gevolg is van bedrog, zware fout of opzettelijke fout in hoofde van MR Group of haar aangestelden. MR Group wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor indirecte schade. Beperkt tot het gefactureerde bedrag excl. Btw.
  • b. Indien de door MR Group uitgevoerde diensten of geleverde goederen gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door MR Group kosteloos worden hersteld of vervangen met identieke of soortgelijke goederen. MR Group wordt in voorkomend geval eigenaar van de vervangen goederen of onderdelen.
    De in huidig artikel sub a. en b. aangeduide verplichtingen gelden slechts voor zover de klant het betreffende gebrek binnen de 15 dagen na de ontdekking daarvan, per aangetekend schrijven aan MR Group ter kennis heeft gebracht.
  • c. Indien de klant of een derde, de door MR Group uitgevoerde werken of geleverde goederen aanpast of manipuleert, vervalt automatisch elke garantie op of elke aansprakelijkheid voor alle diensten of goederen die hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed werden.

5.2. De klant vrijwaart MR Group voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in huidig artikel bepaalde voor rekening van de klant zou blijven.

6. NETTING

In geval van faillissement worden wederzijds schulden gecompenseerd, zodat enkel het saldo verschuldigd is.

7. OVERMACHT

In geval van overmacht heeft MR Group het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten enz. kan doen gelden.

Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van MR Group, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot onderbreking van de bevoorrading van materiaal, staking, lock-out, brand en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

8. GESCHILLEN - TOEPASSELIJK RECHT

8.1. Deze algemene voorwaarden alsmede elk contract tussen MR Group en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

8.2. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen tussen MR Group en de klant, die niet minnelijk kunnen geregeld worden, is uitsluitend de rechtbank van de zetel van MR Group bvba, met name de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Kortrijk, bevoegd.

MR Solar

Zinkstraat 5
4823AD Breda

info@mrgroup.nl
https://mrsolar.nl/

Overige informatie

Vennootschap: MR Group BV
Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 5, 4823AD Breda

BTW nr: KVK 76511308

Social